Servei d’”outsourcing” ambiental dirigit a PIMES que desitgin disposar d’un Departament de Medi Ambient eficaç i ordenat, que els hi permeti estar permanentment adaptades a l’actual legislació mediambiental i garantir un estricte compliment normatiu i de respecte amb l’entorn, mantenint una relació directe amb les diferents Administracions actuants, sense necessitat d’incorporar personal a la seva plantilla.

Per a més informació veure l’apartat web enviroCAT®

 

ASSESSORIA JURÍDICA

aigües, sòls , residus, atmosfera, sorolls

• Expedients sancionadors en via administrativa

• Cànon de l’Aigua

• Resposta a requeriments administratius

• Diagnòstics tècnico-legals

• Delicte ecològic

• Reclamacions econòmico-administratives

• Recursos en via administrativa i de reposició

• Recursos contenciós administratius


LEGALITZACIONS I PERMISOS

• Autoritzacions, Llicències i Comunicacions Ambientals

• Permisos i Autoritzacions d’abocament d’aigües residuals (Llera i EDAR)

• Legalització de pous i captacions d’aigua (RDPH)

• Gestió de Residus Industrials (especials y no especials)

• Legalització i seguiment de focus emissors a l’atmosfera

• Conseller de Seguretat (ADR)

• Declaració de sòls contaminats

• Legalització d’instal•lacions industrials

 • Gestió d’envasos i residus d’envasos (Llei 11/1997)


CONSULTORIA TÈCNICA

• Informes preliminars de situació del subsòl (RD 9/2005)

• Descontaminació i recuperació de sòls contaminats

• Caracterització de sòls contaminats

• Declaració Anual de Residus Industrials

• Sonometries (Estudis de sorolls i vibracions)

• Caracterització de residus

• Declaració Anual d’Envasos i Residus d’Envasos

• Punto Verd (ECOEMBES)

• Controls analítics d’aigües residuals

• Mesurament de contaminants a la atmosfera


SISTEMES DE GESTIÓ

• Implantació, seguiment i certificació de Sistemes de Gestió Ambienta,
Qualitat i Prevenció  (UNE-EN ISO 14.001-EMAS  // UNE-EN ISO 9.001)